Podmínky užití

Cashback portálu PlnáPeněženka.cz dostupného na www stránkách www.plnapenezenka.cz.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1
Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb cashback portálu PlnáPeněženka.cz provozovaného Poskytovatelem na internetové (webové) adrese www.plnapenezenka.cz uzavírané mezi společností Prima Digital s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07282362, DIČ: CZ07282362, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298322 (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelem.
1.2
Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v Podmínkách budou mít význam, jenž je jim v Podmínkách připisován. Pro zajištění jednotného výkladu pojmů používaných v rámci Podmínek je rovněž definován následující slovníček pojmů:
1.2.1
AZ je zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
1.2.2
Bankovním účtem se rozumí bankovní účet založený u bankovního ústavu na území České republiky nebo Slovenské republiky;
1.2.3
Bonusy se rozumí mimořádné finanční odměny poskytované Poskytovatelem Uživateli v souvislosti s užíváním Portálu (např. odměna za doporučení kamaráda, věrnostní program atd.);
1.2.4
Cenou se rozumí kupní cena zboží nebo cena služby v Kč, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Uživatel nakupuje zboží či pořizuje službu od Partnera uvedených v Katalogu, přičemž aktuální Cena, včetně dalších informací vztahujících se k Ceně (včetně aktuální sazby DPH), je uveřejněna na Partnerském webu;
1.2.5
Duplicitním profilem se rozumí Profil, který má jakýkoliv shodný údaj s jiným Profilem (např. telefonní číslo, Bankovní účet apod.) a/nebo Profil, u kterého je z jakéhokoliv jiného parametru souvisejícího s užíváním Služby (např. i Uživatelem používaných IP adres) zřejmé, že takový Profil vykazuje sebemenší provázanost s jiným Profilem;
1.2.6
E-mailem uživatele se rozumí emailová adresa Uživatele uvedená v Profilu;
1.2.7
Katalogem se rozumí soubor odkazů (linků) směřujících na Partnerské weby a dalších informací o Partnerech a jimi nabízeného zboží či služeb; vše dostupné na Webovém rozhraní či v Lištičce. Katalog je dále členěn na kategorie podle věcného zaměření Partnerem nabízeného zboží či služby (např. móda, cestování, jídlo apod.);
1.2.8
Lištičkou se rozumí doplněk do prohlížeče, který umožňuje Uživateli využívat Službu i mimo Webové rozhraní a obsahuje i některé k tomu potřebné informace, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní (např. Profil, Katalog, Partnerský web). Bližší specifikace Lištičky a podmínky k ní se vztahující jsou uvedeny na Webovém rozhraní, kde je možné si Lištičku i instalovat.
1.2.9
Odměnou se rozumí cashback z Ceny uhrazené Uživatelem Partnerovi, přičemž může být vyjádřen, buď v nominální hodnotě v Kč, nebo jako procento z hodnoty Uživatelem zakoupeného zboží nebo služby Partnera a pokud není výslovně uvedeno jinak. Odměna se počítá z Ceny bez DPH a bez zahrnutí dalších poplatků s transakcí spojených (např. poštovné, balné, doprava apod.). Pro stanovení výše Odměny je rozhodující její výše uvedená v Katalogu v den uskutečnění nákupu zboží nebo pořízení služby.
1.2.10
Opakovaným porušením se rozumí porušení stejné povinnosti dle Smlouvy (včetně Podmínek) Uživatelem nejméně dvakrát a/nebo porušení dvou odlišných povinností dle Smlouvy (včetně Podmínek) Uživatelem;
1.2.11
Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;
1.2.12
OZ je zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
1.2.13
Partnerem se rozumí podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je smluvním partnerem Poskytovatele nabízejícím na Portálu Uživatelům soutěže, slevy a jiné promoční nabídky a který provozuje Partnerský web, přičemž další informace o Partnerovi jsou uvedeny na Webovém rozhraní (zejména v Katalogu);
1.2.14
Partnerským webem se rozumí internetová stránka Partnera, na které Partner provozuje eshop nebo obdobný systém umožňující Uživateli vzdálenou nabídku a nákup zboží a/nebo nabídku, objednávku či poskytnutí služby, a to svým jménem a na svůj účet.
1.2.15
Profilem se rozumí uživatelský profil každého Uživatele, který je přístupný Uživateli na Webovém rozhraní či v rámci Lištičky po zadání Přístupových údajů a byl zřízen při uzavření Smlouvy, a to za účelem užívání Služby.
1.2.16
Portálem se rozumí cashback portál PlnáPeněženka.cz provozovaný Poskytovatelem na Webovém rozhraní, na kterém Poskytovatel poskytuje Službu;
1.2.17
Provizí se rozumí finanční částka, kterou obdrží Poskytovatel od Partnera v souvislosti s uzavřením Zprostředkovávané smlouvy;
1.2.18
Přístupovými údaji se rozumí unikátní (jedinečné) údaje každého Uživatele, a to E-mail uživatele a heslo pro přístup k Profilu.
1.2.19
Službou se rozumí služba vrácení peněz (cashback) spočívající v plnění Poskytovatele, které směřuje k zajištění Odměny Uživateli, přičemž bližší specifikace obsahu Služby a další podmínky a informace k ní se vztahující (zejména informace o Partnerech, výši Odměny a/nebo Bonusu apod.) jsou uvedeny na Webovém rozhraní či v rámci Lištičky. Služba je Uživateli poskytována bezplatně;
1.2.20
Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služby, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, se kterými vyslovuje Uživatel svůj výslovný souhlas aktivním jednáním při uzavírání Smlouvy, a to označením příslušného políčka na Webovém rozhraní;
1.2.21
Spotřebitelem se rozumí Uživatel, který využívá Službu výhradně pro soukromé účely, nikoliv pro svou obchodní nebo podnikatelskou činnost nebo v rámci samostatného výkonu povolání;
1.2.22
Třetí osobou se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba odlišná od Poskytovatele a Uživatele;
1.2.23
Uživatelemse rozumí každá fyzická osoba, která provede řádně registraci vedoucí k uzavření Smlouvy a je tak oprávněna využívat Službu, přičemž Uživatelem může být pouze Spotřebitel;
1.2.24
Webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní umístěné na internetové (webové) adrese www.plnapenezenka.cz, na kterém je Poskytovatelem provozován Portál a Služba samotná;
1.2.25
Zprostředkovávanou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Uživatelem jakožto kupujícím zboží či objednatelem služby a Partnerem jakožto prodávajícím zboží či poskytovatelem služby, přičemž Uživatel k jejímu uzavření na Partnerském webu použil Portál, tj. na Partnerský web byl z Portálu přesměrován za použití svého Profilu, případně za použití Lištičky;
1.2.26
ZDP je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
1.2.27
ZOS je zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.3
Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením Podmínek.
 
2. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1
Provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní je nutnou podmínkou pro uzavření Smlouvy a řádné využívání Služby Uživatelem. Podmínkou registrace Uživatele je minimální věk 16 let; jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a zároveň Poskytovatel umožnuje takové fyzické osobě uvést pouze jeden E-mail uživatele a pouze jeden Bankovní účet, který musí být veden na jméno takového Uživatele a který se nesmí shodovat s Bankovním účtem jiného Uživatele. Podmínky zde uvedené platí pro Uživatele po celou dobu trvání Smlouvy, přičemž jakéhokoliv jejich porušení je považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je oprávněn Profil zablokovat a má rovněž právo od Smlouvy odstoupit.
2.2
Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na Webovém rozhraní, přičemž Uživatel je povinen o sobě vyplnit správné a úplné údaje. V případě jakýchkoliv změn v údajích Uživatele uvedených v Profilu je tento povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, uvést poskytnuté údaje do souladu se skutečným stavem, a to včetně údajů potřebných pro výplatu Odměny či Bonusu (zejména Bankovní účet, telefonní číslo apod.). Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním Služby oprávněn kdykoliv v budoucnu měnit rozsah povinných údajů o Uživateli či dalších údajů o Uživateli, zejména v případě požadavků stanovených závaznými právními předpisy. Pokud Uživatel neposkytne Poskytovateli vyžádané údaje ve lhůtě Poskytovatelem stanovené, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je oprávněn Profil zablokovat a má rovněž právo od Smlouvy odstoupit.
2.3
Registrace Uživatele je zahájena odesláním vyplněného registračního formuláře Uživatelem v rámci Webového rozhraní, přičemž údaje Uživatele obsažené v odeslaném registračním formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné. Po odeslání registračního formuláře Uživatele Poskytovatel zašle Uživateli na jím v registračním formuláři uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o registraci, přičemž registrace je dokončena její aktivací Uživatelem. Aktivaci provede Uživatel kliknutím na odkaz (link) umístěný ve zprávě zaslané mu Poskytovatelem na E-mail uživatele, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Uživatele.
2.4
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí takový Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Webové rozhraní obsahuje základní informace o Službě a její hlavní specifikaci, a to včetně podmínek pro získávání Odměn a/nebo Bonusů.
2.5
Souhlasem s těmito Podmínkami Uživatel výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1811 OZ, zejména, že:
 • byl seznámen se základními údaji o Poskytovateli, které jsou uvedeny v čl. 1 těchto Podmínek;
 • byl srozumitelně seznámen se Službou a popisem jejích hlavních vlastnostmi;
 • dále souhlasem s těmito Podmínkami výslovně prohlašuje, že mu Poskytovatelem byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1820 OZ, zejména, že:
  • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou Uživatel hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku;
  • od Smlouvy může Uživatel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy za podmínek stanovených dále v tomto článku Podmínek, včetně odst. 6.4 Podmínek;
  • Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy vymezené v § 1837 Podmínek (zejména od smlouvy o poskytování služby, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a Poskytovatel před uzavřením takové smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy). Uživatel výslovně sděluje, že dává Poskytovateli výslovný souhlas k takovému splnění služby, pokud je takováto služba objednávána (zejména pokud Uživatel využije Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení);
  • v případě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejména na Českou obchodní inspekci.
2.6
Smluvní vztah vzniká (Smlouva je uzavřena) aktivací registrace Uživatelem, tj. kliknutím ze strany Uživatele na odkaz (link) umístěný v e-mailu zaslaném mu Poskytovatelem na E-mail uživatele. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu registrace na Webovém rozhraní a Uživatel má možnost před vlastním odesláním registračního formuláře jej zkontrolovat a případně i upravit. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby neprodleně po uzavření Smlouvy.
2.7
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Smlouva uzavírána v českém jazyce.
 
3. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, PRÁVA A POVINNOSTI, OBSAH SLUŽBY
3.1
Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry umožňujícími mu bezproblémový chod Služby na straně Uživatele, přičemž pro přístup k Službě je Uživatel povinen využívat pouze rozhraní poskytnutá mu za tímto účelem Poskytovatelem (tj. Webové rozhraní nebo Lištičku.
3.2
Uživatel je povinen chránit své Přístupové údaje pro přihlášení Uživatele do Profilu a pro přístup k Službě před zneužitím Třetí osobou. V případě zjištění jakéhokoliv zneužití dle předchozí věty je Uživatel povinen neprodleně toto sdělit Poskytovateli. V případě porušení jakékoliv povinnosti Uživatele uvedených v tomto odstavci Podmínek Poskytovatel neodpovídá za újmu, která tímto Uživateli vznikne.
3.3
Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:
 • je plně způsobilý k právnímu jednání;
 • neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů;
 • veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné v rámci registrace;
 • nebude používat Službu v rozporu s platnými právními předpisy či nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo k porušení platných právních předpisů;
 • bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je Služba určena, zejména k možnosti získat Odměnu a/nebo Bonus užíváním Služby;
 • se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil se Smlouvou, včetně Podmínek, rozumí ji a bez výhrad s ní souhlasí;
 • nebude činit nic, co by mohlo jakkoliv narušit nebo poškodit Portál, včetně sítě a serverů připojených k Službě (včetně Lištičky), či nebude činit nic, co by mohlo jakkoliv ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby;
 • se nebude v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání;
3.4
Uživatel nese veškerou odpovědnost za dopad svého jednání spojeného s užíváním Služby a výslovně souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy, Smlouvou, Podmínkami a oprávněnými zájmy Poskytovatele či Třetích osob (zejména Partnerů).
3.5
Uživatel se dále zaručuje, zavazuje a je plně seznámen s tím, že není oprávněn:
 • užívat Službu v rozporu se Smlouvou (včetně Podmínek);
 • užívat Službu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele či Třetí osoby (zejména Partnery), zejména zakládáním Duplicitních profilů jedním subjektem a/nebo jiné snaze o podvodné získávání Odměn a/nebo Bonusů;
 • kontaktovat jakéhokoliv Partnera v souvislosti s případným nárokem na výplatu Odměny a/nebo Bonusu souvisejícího s takovým Partnerem;
 • získávat Přístupové údaje jiných Uživatelů;
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby;
 • vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiný subjekt, než Uživatel, nebo vytvářet Profily, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly;
 • porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech odst. 3.5 Podmínek;
 • pokusit se jednat protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.
3.6
Uživatel je v rámci užívání Služby povinen zachovávat práva Poskytovatele a Třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly či s jinými předměty práv duševního vlastnictví.
3.7
V případě, že Uživatel jakkoliv poruší odst. 3.5 tohoto článku Podmínek, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je oprávněn Službu omezit nebo zablokovat Profil Uživatele a je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3.8
Obsahem Služby je činnost Poskytovatele směřující k zajištění Odměny Uživateli, která je podmíněna řádným a úplným uhrazením Ceny Uživatelem Partnerovi a dále také zaplacením Provize Partnerem Poskytovateli. Při splnění všech podmínek uvedených v Podmínkách bude Odměna vyplacena Poskytovatelem Uživateli na Bankovní účet, a to z částky, kterou obdrží jako Provizi. Další činnosti Poskytovatele, včetně podmínek k nim se vztahujících, jsou uvedeny na Webovém rozhraní (např. Bonusy).
3.9
Protože Poskytovatel není účastníkem Zprostředkovávané smlouvy, není obsahem Služby mj. zajištění této transakce mezi Uživatelem a Partnerem a Uživatel uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že Zprostředkovávaná smlouva je výhradně smluvním vztahem mezi Uživatelem a příslušným Partnerem.
3.10
Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v Katalogu byly aktuální a odpovídaly skutečnosti a je oprávněn bez jakéhokoliv předchozího oznámení informace obsažené v Katalogu jednostranně doplňovat, měnit či odstraňovat.
3.11
Uživatel je odpovědný za správnost a úplnost svých údajů uvedených v Profilu, a to včetně Bankovního účtu, a má povinnost takové údaje udržovat správné a úplné po celou dobu trvání Smlouvy.
3.12
Uživatel je povinen přistupovat ke každému Partnerovi a ke všem transakcím s těmito osobami se stejnou opatrností jako by vstupoval na Partnerský web přímo bez využití Portálu.
3.13
Uživatel není oprávněn:
 • uzavírat Zprostředkovávanou smlouvu jménem někoho jiného;
 • platit za plnění dle Zprostředkovávané smlouvy platebními prostředky jiných osob, které k nákupu takového plnění nedala svolení;
 • zneužívat nabídek Partnerů, zejména objednáním plnění dle Zprostředkovávané smlouvy a jeho následným zrušením bez legitimního důvodu;
 • jakkoliv porušovat obchodní podmínky Partnerů souvisejících s plněním dle Zprostředkovávané smlouvy.
3.14
Uživatel je oprávněn po celou dobu trvání Smlouvy kontrolovat stav Odměn a/nebo Bonusů uvedených v jeho Profilu. V případě, že Uživatel nesouhlasí se stavem Odměn a/nebo Bonusů uvedených v Profilu, zejména nesouhlasí s výší Odměny čekající na schválení a/nebo Bonusu, je oprávněn provést reklamaci e-mailem na email: [email protected], případně prostřednictvím formuláře přístupného na Webovém rozhraní v části „Reklamace a garance spokojenosti“, přičemž podmínky týkající se uplatnění takové reklamace jsou uvedeny na Webovém rozhraní v části „Reklamace a garance spokojenosti“.
3.15
Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že v souladu s platnými právními předpisy (zejména ZDP) podléhají příjmy Uživatele z poskytované Služby (zejména Odměny) od určitého celkového ročního úhrnu dani z příjmu, přičemž tato povinnost je výhradně na straně Uživatele.
 
4. ODMĚNY A BONUSY A PODMÍNKY K NIM SE VZTAHUJÍCÍ
4.1
Pro poskytnutí Služby, zejména k zajištění (zaregistrování) Odměny, musí být současně splněny následující podmínky:
 • Uživatel musí být přihlášen v Profilu;
 • Uživatel k přístupu na Partnerský web využije odkaz (link) umístěný v Katalogu;
 • Uživatel uzavře Zprostředkovávanou smlouvu svým jménem a na svůj účet;
 • Partner musí transakci ze Zprostředkovávané smlouvy zaznamenat, potvrdit a vyplatit z ní Poskytovateli Provizi;
 • a další podmínky uvedené ve Webovém rozhraní, zejména tam uvedené tipy pro úspěšné zaregistrování Odměny.
4.2
V případě, že budou splněny veškeré podmínky k zajištění (zaregistrování) Odměny, vynaloží Poskytovatel maximální úsilí k dodatečnému získání Odměny ve prospěch Uživatele, nicméně Poskytovatel neodpovídá za to, že Odměna bude skutečně poskytnuta. Výše možné Odměny je orientačně uvedena v Katalogu a je závislá zejména na podmínkách konkrétního Partnera, přičemž skutečná výše Odměny je vždy odvislá od konkrétní transakce dle Zprostředkovávané smlouvy, kdy při splnění všech podmínek bude nejprve připsána Uživateli v rámci Profilu. Výši Odměny může ovlivnit i případná promo akce Poskytovatele, přičemž aktuální promo akce Poskytovatele jsou vždy uvedeny na Webovém rozhraní.
4.3
Jednotlivé Bonusy jsou specifikovány na Webovém rozhraní, případně v rámci Lištičky, přičemž, pokud nedojde  ke schválení jakéhokoliv Bonusu do 12 měsíců od okamžiku, kdy je takový Bonus Uživateli aktivován, ztrácí Uživatel možnost výplaty takového Bonusu. Další podmínky týkající se Bonusů, včetně jejich získání (zaregistrování) a vyplacení jsou uvedeny na Webovém rozhraní.
4.4
Jednotlivé Odměny a/nebo Bonusy jsou evidovány v Profilu příslušného Uživatele, a to zejména v rámci položek „Odměny čekající na schválení“, „Schválené odměny“ a „Vyplacené odměny“.
4.5
Výplata Odměny a Bonusů Uživateli ze strany Poskytovatele se řídí následujícími podmínkami:
 • výplata bude provedena pouze formou bezhotovostního převodu na Bankovní účet výhradně v zákonných penězích České republiky, přičemž náklady s ní spojené nese Uživatel, případně dle dohody smluvních stran i hotově při osobním setkání;
 • Uživatel nese odpovědnost za správnost a úplnost údajů potřebných pro výplatu, zejména za správnost a úplnost Bankovního účtu, přičemž pokud vzniknou Poskytovateli náklady s opětovnou platbou z důvodu porušení této odpovědnosti, je Poskytovatel oprávněn snížit vyplácenou Odměnu či Bonus i o náklady spojené s opětovnou platbou Uživateli;
 • Poskytovatel není dále odpovědný za zaslání příslušné výplaty Uživateli, pokud jakýkoliv údaj pro výplatu nebyl správný či úplný (zejména Bankovní účet);
 • v případě, že Uživatel provede změnu Bankovního účtu, je Poskytovatel oprávněn pozdržet výplatu Odměny či Bonusu o 5 pracovních dnů, a to z důvodu ochrany Uživatele;
 • budou splněny další podmínky pro výplatu Odměny a/nebo Bonusu uvedené na Webovém rozhraní (včetně Podmínek).
4.6
Výplata Odměny nebude provedena, zejména pokud:
 • Partner neuhradil Poskytovateli Provizi;
 • Provizi nelze propojit s žádným Profilem;
 • Odměna se vztahuje k Profilu, který byl zrušen/odstraněn, případně zablokován;
 • Provize je spojena s transakcí, která je označena jako podvodná nebo pokud Uživatel porušil Podmínky a/nebo obchodní podmínky Partnera vztahující se k Zprostředkovávané smlouvě;
 • Provize je spojena s transakcí provedenou Uživatelem jménem nebo ve prospěch osoby odlišné od takového Uživatele.
 • dojde k odstoupení od Zprostředkovávané smlouvy, na jejímž základě byla Odměna připsána;
 • Uživatel neposkytl nezbytnou součinnost pro realizaci výplaty peněžních prostředků v jeho prospěch;
 • Profil Uživatele vykazuje jakýkoliv znak Duplicitního profilu (rozhodnutí o tom je výhradně v gesci Poskytovatele);
 • nebude splněna jakákoliv jiná podmínka k zajištění (zaregistrování) Odměny na Webovém rozhraní, včetně Podmínek.
4.7
Odměny a/nebo Bonusy není Uživatel oprávněn jakkoliv slučovat s Odměnami a/nebo Bonusy jiného Uživatele a dále Uživatel bere na vědomí, že prodej či výměna jakékoliv Odměny je výslovně zakázána. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení Uživatelem je považováno za podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy.
4.8
Finanční prostředky (Odměna a/nebo Bonus), které nebudou vyplaceny Uživateli z důvodů uvedených na Webovém rozhraní, včetně Podmínek, se stávají majetkem Poskytovatele.
4.9
Pokud dojde k jakémukoliv porušení Smlouvy Uživatelem (včetně Podmínek) a Uživateli byla zaregistrována jakákoliv Odměna a/nebo Bonus a tato Odměna a/nebo Bonus již byla Uživateli vyplacena, je Uživatel povinen uhradit vyplacenou Odměnu a/nebo Bonus Poskytovateli zpět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Poskytovatele.
 
5. OCHRANA SOUKROMÍ
5.1
Pravidla a podmínky týkající se ochrany soukromí v souvislosti s užíváním Služby (zejména zpracování Osobních údajů) jsou obsažena v samostatném dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.
 
6. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU
6.1
Celý obsah přístupný na Webovém rozhraní, obsah Služby, jakož i webový obsah, který se Službou souvisí a všechny na ni publikované materiály (zejména texty, šablony, fotografie, loga, obrázky, videa atd.), včetně programového vybavení Webového rozhraní (včetně Lištičky), je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být rovněž chráněn i právy Třetích osob. Uživatel není oprávněn obsah dle předchozí věty Podmínek jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, šířit, rozmnožovat či používat k jakémukoliv účelu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
6.2
Uživatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoli porušení odst. 6.1 Podmínek Uživatelem, je Poskytovatel oprávněn uplatňovat vůči Uživateli příslušné nároky z takového porušení, zejména pak nároky z autorských práv dle AZ, včetně nároku na náhradu jakékoli majetkové a nemajetkové újmy takovým porušením způsobené.
6.3
Poskytovatel má právo neustále monitorovat obsah Portálu k zajištění jeho chodu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění smazat veškerý obsah Portálu, který je nebo může být shledán jako nevhodný a/nebo v rozporu s právními předpisy, jakož i má Poskytovatel právo na úpravu, změnu, smazání /a/nebo zákazu obsahu Portálu, který považuje jinak za závadný. Toto právo Poskytovatele se vztahuje i na obsah Lištičky.
6.4
Uživatel bere na vědomí a uzavřením Smlouvy souhlasí, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení a/nebo zprávy v diskuzním fóru a/nebo v jiných komunikačních kanálech týkajících se Portálu vkládá bez nároku na jakoukoliv odměnu, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele, přičemž vyjadřují názory jejich autorů, nikoliv názory Poskytovatele a Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací v nich obsažených a za soulad těchto informací s právními předpisy. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Portálu (v diskuzních fórech, skupinách a/nebo jinde) se považuje za veřejnou, přičemž publikováním svých komentářů, zpráv a/nebo jiných informací na Portálu Uživatel poskytuje Poskytovateli právo používat tyto komentáře, zprávy a/nebo jiné informace Uživatele k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.
 
7. DOBA TRVÁNI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY
7.1
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je možné ji ukončit jedním z následujících způsobů:
 • dohodou smluvních stran a to ke dni uvedenému v takové dohodě; nebo odstoupením od Smlouvy; nebo
 • odstoupením od Smlouvy; nebo
 • výpovědí Smlouvy ze strany Prima Digital s.r.o. z důvodu nevyužití Služby Uživatelem po dobu 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsíců, a to bez výpovědní doby (Smlouva je ukončena okamžikem doručení písemné výpovědi Uživateli); nebo
 • výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu a to s 1 (jedno) měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
7.2
Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Uživatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:
 • jednání Uživatele, které jakkoliv ohrožuje nebo je schopno jakkoliv ohrozit Portál či poskytovanou Službu jako takovou;
 • užívání Služby či její části v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy; nebo
 • jednání Uživatele, které je schopno přímo či nepřímo poškodit dobré jméno Poskytovatele a/nebo pověst Portálu; nebo
 • porušení Smlouvy Uživatelem, které je ve smyslu Podmínek považováno za podstatné porušení Smlouvy; nebo
 • případ jakéhokoliv Opakovaného porušení.
7.3
Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy pro případ, že se Portál stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby.
7.4
Uživatel je za podmínek § 1829 a násl. OZ oprávněn odstoupit od Smlouvy (je-li uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce.
7.5
Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně, přičemž pro účely Smlouvy se za dodržení písemné formy (i pro výpověď Smlouvy) považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty - e-mailu.
7.6
Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za újmu/škodu a ostatních práv a povinností založených Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení. Poskytovatel je oprávněn jakékoliv své nároky vůči Uživateli (včetně nároků na náhradu újmy či škody) započíst oproti případné pohledávce Uživatele na výplatu Odměny a/nebo Bonusu.
7.7
Pokud dojde k ukončení Smlouvy, bude Uživateli znepřístupněn a následně odstraněn jeho Profil.

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1
Poskytovatel neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Lištičky a/nebo Služby, zejména neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
 • Portál, Lištička a Služba bude dostupná nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu;
 • Portál, Lištička a Služba budou poskytovány bez chyb a/nebo budou plně funkční.
8.2
Poskytovatel neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Lištičky a/nebo Služby, zejména neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
 • nefunkčností či nedostupností Portálu a/nebo a/nebo Lištičky a/nebo Služby a/nebo jejich přerušením a/nebo poruchou;
 • stahováním informací zveřejněných na Portálu a/nebo v rámci Lištičky;
 • ztrátou informací Uživatele a/nebo neoprávněným přístupem k informacím Uživatele;
 • zneužitím Portálu a/nebo Lištičky a/nebo Služby ze strany jiného Uživatele a/nebo Třetích osob;
 • ukončením provozování Portálu a/nebo Lištičky a/nebo Služby.
8.3
Poskytovatel dále neodpovídá Uživateli za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v Katalogu a tudíž neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli v souvislosti s tím vznikne, zejména neodpovídá Uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou neúplností, nepřesností, nepravdivostí či neaktuálností jakékoliv informace uvedené v Katalogu.
8.4
Kliknutím na odkazy na Portálu může dojít k jeho opuštění a k přesměrování na Partnerské weby. Ve vztahu k Partnerským webům nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.
8.5
Poskytovatel dále neodpovídá Uživateli:
 • za jakost a množství/rozsah Partnerem Uživateli poskytnutého zboží či poskytnutých služeb dle Zprostředkovávané smlouvy, ani za splnění jakýchkoliv dalších v ní uvedených práv a povinností;
 • za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s uzavřením Zprostředkovávané smlouvy;
 • za zboží nebo služby poskytnuté Partnerem Uživateli, zejména za jejich bezpečnost apod. a Uživatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží či využívání služby zakoupených dle Zprostředkovávané smlouvy.
 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1
Veškeré právní vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména OZ a právními předpisy souvisejícími (včetně ZOS), a to i pro případ, že právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Pro řešení jakýchkoliv sporů ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné soudy České republiky.
9.2
Tam, kde Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě (např. výpověď Smlouvy), postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
9.3
Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.
9.4
Souhlasem s Podmínkami uděluje Uživatel Poskytovateli rovněž souhlas s převodem práv a povinností Poskytovatele ze Smlouvy třetí osobě ve smyslu § 1895 a násl. OZ.
9.5
Znění Podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat, přičemž Podmínky jsou pro Uživatele platné vždy v aktuálním znění na Webovém rozhraní ke dni uzavření Smlouvy. V případě již uzavřených Smluv oznámí Poskytovatel Uživateli změnu Podmínek na Webovém rozhraní, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek mohl Uživatel bez nepřiměřených potíží seznámit, přičemž Uživatel je oprávněn ve lhůtě 14 dnů od obdržení takové informace odstoupit od Smlouvy, pokud se změnou Podmínek nesouhlasí, a to jeho zasláním na email [email protected]. Pokud Uživatel od Smlouvy ve stanovené lhůtě neodstoupí, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Uživatel bere rovněž na vědomí, že za projevení souhlasu Uživatele se změnou Podmínek se považuje pokračování ve využívání Portálu a Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Portálu a Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
9.6
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, případně lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
9.7
Kontaktní údaje Poskytovatele jsou:
 • adresa pro poštovní doručování: Kaprova 42/14, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00;
 • adresa pro online komunikaci: [email protected];
 • adresa pro reklamace: formulář přístupný na Webovém rozhraní, případně [email protected]
 
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2019 a nahrazují znění ze dne 20. 5 2018.
Přehled všech změn: V souladu s Podmínkami ze dne 20. 5. 2018 došlo ke změně provozovatele Cashback portálu PlnáPeněženka.cz z firmy 5DM.cz, s.r.o. na firmu Prima Digital s.r.o.