STATUT SOUTĚŽE

Facebooková soutěž

(dále jen „Soutěž“)

Statut Soutěže upravuje podmínky účasti v Soutěži, způsob a postup vykonávání činností potřebných na její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

 

1. Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)

Obchodní jméno: Prima Digital s.r.o.
Sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 07282362
DIČ: CZ07282362
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298322

 

2. Termín konání Soutěže

Soutěž se uskutečňuje se začátkem ve středu a koncem v neděli. V tomto termínu je možné přihlásit se do Soutěže.

 

3. Osoby oprávněné účastnit se Soutěže

Účastníkem Soutěže může být Uživatel cashback portálu Plná Peněženka podle Podmínek užití.

 

4. Osoby neoprávněné účastnit se Soutěže

Do Soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci Organizátora, jakož i spolupracující osoby, které se jakkoliv podílejí na organizaci této Soutěže, včetně jejich zaměstnanců.

 

5. Podmínky účasti v Soutěži

Do slosování bude zařazen účastník Soutěže, který během doby trvání Soutěže do komentáře napíše odpověď na položenou otázku ve Facebookovém příspěvku. Účast v Soutěži není podmíněna nákupem žádného produktu. Z nákupu produktu nevyplývají žádné výhody. Účast v Soutěži zahrnujev případě výhry zveřejnění výherce prostřednictvím Facebookového jména na Facebookové stránce Plné Peněženky. Do Soutěže se během jejího trvání může účastník zapojit pouze jednou. Na výhru nevzniká právní nárok a Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zrušit bez náhrady.

 

6. Výhra

Výhra je definována v soutěžním příspěvku na Facebooku.

 

7. Určení vítěze a oznámení o výhře

Po uplynutí termínu na přihlášení do Soutěže bude vítěz vylosován náhodně mezi platně přihlášenými účastníky. Oznámení o vítězi Soutěže bude zveřejněno na Facebookové stránce Plné Peněženky. Vítěz bude rovněž přímo kontaktován Organizátorem prostřednictvím zprávy na Facebooku. Jestliže vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě vylosování opakuje.

 

8. Způsob odevzdání výhry

Výhra bude výherci odeslaná poskytovatelem výhry, jestliže nebylo dohodnuto jinak.

 

9. Ochrana osobních údajů

Proces zpracování osobních údajů se řídí platnými a účinnými právními předpisy, které upravují oblast ochrany osobních údajů. Ochranu osobních údajů reguluje s účinností od 25. 5. 2018 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší Směrnice 95/46/ES a Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Bližší informace týkající se ochrany osobních údajů najdete v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je zveřejněn na webové stránce „Zásady ochrany osobních údajů“.

 

10. Závěrečná ustanovení

Každý soutěžící účastí v Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají. Vyhlašovatel Soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo jinak spojená s Facebookem.

 

V Praze, dne 10. 6. 2020